Αγγλικός Όρος
pseudo-cleft sentence
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδο-δίπτυχη πρόταση (η)

feedback