Αγγλικός Όρος
primitive languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πρωτόγονες γλώσσες (οι)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
αρχέτυπες γλώσσες
Πηγή
Crystal (2003)

feedback