Αγγλικός Όρος
phonotactics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνοτακτικοί περιορισμοί (οι)
Πηγές
Crystal
McMahon

feedback