Αγγλικός Όρος
phonotactic rules
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωνοτακτικοί κανόνες (οι)

feedback