Αγγλικός Όρος
phonological word
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική λέξη (η)
Πηγές
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback