Αγγλικός Όρος
phonological transcription
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική μεταγραφή (η)

feedback