Αγγλικός Όρος
phonological structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική δομή (η)

feedback