Αγγλικός Όρος
phonological space
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικός χώρος (ο)

feedback