Αγγλικός Όρος
phonological scaling
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωνολογική κλιμάκωση (η)

feedback