Αγγλικός Όρος
phonological rule
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικός κανόνας (ο)

feedback