Αγγλικός Όρος
phonological meaning
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική σημασία (η)

feedback