Αγγλικός Όρος
phonological form
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωνολογικός τύπος (ο)

feedback