Αγγλικός Όρος
phonological form
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική δομή (η)

feedback