Αγγλικός Όρος
phonemic transcription
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φωνημική μεταγραφή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
φωνολογική ορθογραφία (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback