Αγγλικός Όρος
phatic communion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Aitchison (2000)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατική (επι)κοινωνία (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Ξυδόπουλος (2007)

feedback